Algemene voorwaarden

Artikel 1. Definities  

1.1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis  gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven of uit de context anders blijkt;  a. Support by Melanie: de gebruiker van deze algemene voorwaarden: Support by Melanie  gevestigd aan Slettenhaarsweide 47 te Nijverdal, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel  onder KvK-nummer 88224864 

b. opdrachtgever: de natuurlijke persoon die, of het bedrijf dat, een overeenkomst aangaat  met Support by Melanie; 

c. overeenkomst: de overeenkomst tussen Support by Melanie en de opdrachtgever;  d. werkzaamheden: de werkzaamheden die Support by Melanie in opdracht van de  opdrachtgever uitvoert. 

Artikel 2. Algemeen  

2.1. Deze algemene voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen  Support by Melanie en de opdrachtgever.  

2.2. De onderhavige algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten  met Support by Melanie, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.  2.3. Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze  uitdrukkelijk schriftelijk of via de e-mail zijn overeengekomen.  

2.4. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de opdrachtgever wordt  uitdrukkelijk van de hand gewezen.  

2.5. Indien een of meerdere der bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd  mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van  toepassing. De nietige of vernietigde bepalingen zullen door Support by Melanie vervangen worden,  waarbij voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling(en) in acht  wordt genomen.  

2.6. Gedurende de overeenkomst heeft Support by Melanie het recht de algemene voorwaarden  eenzijdig te wijzigen.  

2.7. Indien Support by Melanie niet steeds de strikte naleving van deze algemene voorwaarden  verlangt, brengt dit niet met zich mee dat deze algemene voorwaarden niet van toepassing zouden  zijn of dat Support by Melanie het recht zou verliezen om in toekomstige, al dan niet soortgelijke,  gevallen de strikte naleving van deze algemene voorwaarden te verlangen.  

2.8. Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de  Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend.  

Artikel 3. Aanbiedingen en offertes  

3.1. Alle aanbiedingen en offertes van Support by Melanie zijn vrijblijvend en een maand geldig.  3.2. De opdrachtgever staat in voor de juistheid en volledigheid van de door of namens hem aan  Support by Melanie opgegeven eisen en specificaties van de prestatie en andere gegevens waarop  Support by Melanie zijn/haar aanbieding baseert.  

3.3. Indien de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte opgenomen  aanbod, dan is Support by Melanie daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet  overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Support by Melanie anders aangeeft.  3.4. Een samengestelde prijsopgave verplicht Support by Melanie niet tot het verrichten van een 

gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.  3.5. Kennelijke fouten of vergissingen in publicaties, offertes, e-mailberichten en overeenkomsten  binden Support by Melanie niet.  

3.6. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.  

Artikel 4. Totstandkoming van de overeenkomst  

4.1. De overeenkomst komt tot stand:  

a. nadat de opdrachtgever de overeenkomst of offerte heeft ondertekend en aan Support by  Melanie heeft geretourneerd; of 

b. nadat de opdrachtgever via de e-mail akkoord is gegaan met het aanbod en/of de offerte  van Support by Melanie. 

Artikel 5. Annulering  

5.1. Indien de opdrachtgever een tot stand gekomen overeenkomst voor bepaalde tijd tot het  uitvoeren werkzaamheden annuleert, dan worden annuleringskosten aan de opdrachtgever in  rekening gebracht. De annuleringskosten bedragen: 25% van de resterende, in de  opdrachtbevestiging, vastgestelde uren maal het uurtarief van Support by Melanie.  5.2. Annulering dient schriftelijk of via de e-mail te geschieden.  

5.3. De opdrachtgever is geen annuleringskosten aan Support by Melanie verschuldigd indien  partijen in de overeenkomst zijn overeengekomen dat de overeenkomst voor bepaalde tijd  tussentijds kan worden opgezegd.  

5.4. Alle reeds tot het moment van de beëindiging van de overeenkomst uitgevoerde  werkzaamheden en overige gemaakte kosten worden aan de opdrachtgever in rekening gebracht.  

Artikel 6. Opzegging  

6.1. De opdrachtgever kan een tot stand gekomen overeenkomst voor onbepaalde tijd tot het  uitvoeren van werkzaamheden te allen tijde opzeggen. Opzegging dient schriftelijk of via de e-mail te  geschieden en met inachtneming van een opzegtermijn van 4 weken.  

Artikel 7. Uitvoering van de overeenkomst  

7.1. Support by Melanie zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de  eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Een en ander op grond van de op dat moment bekende  stand der wetenschap.  

7.2. Support by Melanie voert de werkzaamheden uit vanuit haar eigen kantoor.  7.3. Support by Melanie heeft het recht bij de uitvoering van de overeenkomst, zonder kennisgeving  aan de opdrachtgever, derden in te schakelen, goederen van derden te betrekken, diensten van  derden af te nemen en de overeenkomst geheel of gedeeltelijk door derden te laten verrichten.  7.4. Support by Melanie kan niet garanderen dat met de werkzaamheden de website van de opdrachtgever hoger komt in de zoekresultaten van Google of van andere zoekmachines.  7.5. Support by Melanie kan niet garanderen dat het uitvoeren van de werkzaamheden leidt tot het  door de opdrachtgever gewenste resultaat, zoals een omzetstijging en/of meer naamsbekendheid.  7.6. Voor de uitvoering van de overeenkomst kan Support by Melanie afhankelijk zijn van (online)  diensten of software van derde partijen. Support by Melanie is niet aansprakelijk voor schade van 

welke aard of uit welken hoofde ook, veroorzaakt door (online) diensten of software van derde  partijen.  

7.7. Support by Melanie zal nimmer gehouden zijn werkzaamheden uit te voeren welke in strijd  komen met haar professionaliteit, een recht van derden, een wettelijke plicht of hetgeen in het  maatschappelijk verkeer betaamt.  

Artikel 8. Verplichtingen van de opdrachtgever  

8.1. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens en zaken, waarvan Support by Melanie aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen  dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Support by Melanie worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens en zaken  niet tijdig aan Support by Melanie zijn verstrekt, heeft Support by Melanie het recht de uitvoering  van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten aan de  opdrachtgever in rekening te brengen.  

8.2. De opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid en de betrouwbaarheid van de door  hem verstrekte gegevens, ook indien deze van derden afkomstig zijn, voor zover uit de aard van de  overeenkomst niet anders voortvloeit.  

8.3. De verstrekte gegevens dienen te voldoen aan de door Support by Melanie voorgeschreven  specificaties.  

8.4. Indien de opdrachtgever aan Support by Melanie informatiedragers, elektronische bestanden of  software etc. verstrekt, garandeert deze dat de informatiedragers, elektronische bestanden of  software vrij zijn van virussen en defecten.  

8.5. De opdrachtgever dient Support by Melanie alle bevoegdheden te geven die noodzakelijk zijn om  de overeenkomst uit te kunnen voeren.  

8.6. De opdrachtgever vrijwaart Support by Melanie voor eventuele aanspraken van derden, die in  verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan de opdrachtgever  toerekenbaar is.  

8.7. De opdrachtgever is gehouden Support by Melanie onverwijld te informeren omtrent feiten en  omstandigheden die in verband met de uitvoering van de werkzaamheden van belang kunnen zijn.  

Artikel 9. Wijziging van de overeenkomst  

9.1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering  noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig  en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.  

9.2. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het  tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Support by Melanie zal de  opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.  

9.3. Indien de wijziging van of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve  consequenties zal hebben, zal Support by Melanie de opdrachtgever hierover van tevoren inlichten.  9.4. Indien een vaste prijs is overeengekomen, dan zal Support by Melanie daarbij aangeven in  hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van deze prijs tot gevolg  heeft. 

Artikel 10. Opleveringstermijn  

10.1. Alle door Support by Melanie genoemde of overeengekomen opleveringstermijnen zijn naar  beste weten vastgesteld op grond van de gegevens die haar bij het aangaan van de overeenkomst  bekend waren. Support by Melanie spant zich er naar behoren voor in overeengekomen  opleveringstermijnen zoveel mogelijk in acht te nemen. Een vermelde of overeengekomen  opleveringstermijn is nimmer als een fatale termijn te beschouwen. De duur van de uitvoering van de  werkzaamheden kan beïnvloed worden door de kwaliteit van de informatie en zaken die de  opdrachtgever verstrekt en door de medewerking die wordt verleend.  

10.2. Support by Melanie is niet gebonden aan al dan niet uiterste opleveringstermijnen die vanwege  buiten haar macht gelegen omstandigheden die zich na het aangaan van de overeenkomst hebben  voorgedaan, niet meer gehaald kunnen worden. Evenmin is Support by Melanie gebonden aan een al  dan niet uiterste opleveringstermijn als partijen een wijziging van de inhoud of omvang van de  overeenkomst zijn overeengekomen.  

10.3. Overschrijding van een opleveringstermijn geeft nooit recht aan de opdrachtgever tot enigerlei  schadevergoeding, tot ontbinding van de overeenkomst of een andere actie jegens Support by  Melanie. Dit geldt niet in het geval van opzet of bewuste roekeloosheid van Support by Melanie.  

Artikel 11. Prijzen en tarieven  

11.1. De vermelde prijzen en tarieven zijn exclusief btw en in euro’s.  

11.2. Support by Melanie heeft het recht de tarieven te wijzigen. Deze wijzigingen worden uiterlijk 1  maand voordat deze ingaan aan de opdrachtgever schriftelijk of elektronisch bekend gemaakt. Indien  de opdrachtgever niet akkoord gaat met de nieuwe tarieven, dan is de opdrachtgever gerechtigd de  overeenkomst te ontbinden vanaf het moment dat de nieuwe tarieven gelden. De ontbinding dient  schriftelijk of via de e-mail te geschieden en binnen 2 weken nadat de opdrachtgever in kennis is  gesteld van de nieuwe tarieven. Verhoging van de tarieven wegens een verhoging van het btw-tarief  of wegens een wijziging van de overeenkomst geeft de opdrachtgever niet het recht om de  overeenkomst te ontbinden.  

11.3. Support by Melanie is gerechtigd een vast overeengekomen prijs te verhogen wanneer tijdens  de uitvoering van de werkzaamheden blijkt dat de oorspronkelijk overeengekomen dan wel  verwachte hoeveelheid werk in zodanige mate onvoldoende werd ingeschat bij het sluiten van de  overeenkomst, en zulks niet toerekenbaar is aan Support by Melanie, dat in redelijkheid niet van  Support by Melanie mag worden verwacht de overeengekomen werkzaamheden te verrichten tegen  de oorspronkelijk overeengekomen prijs.  

Artikel 12. Facturatie en betaling  

12.1. Facturatie voor uitgevoerde werkzaamheden geschiedt maandelijks achteraf.  12.2. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na de factuurdatum, tenzij partijen uitdrukkelijk  anders zijn overeengekomen.  

12.3. Indien de opdrachtgever in gebreke blijft in de betaling binnen de gestelde betalingstermijn,  dan is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim. In dat geval is de opdrachtgever, vanaf de datum  waarop de verschuldigde som opeisbaar is geworden tot aan het tijdstip van betaling de wettelijke  (handels)rente aan Support by Melanie verschuldigd. Daarnaast komen alle kosten van invordering,  nadat de opdrachtgever in verzuim is, zowel gerechtelijk als buitengerechtelijk, ten laste van de  opdrachtgever. De vergoeding ter zake van buitengerechtelijke incassokosten is vastgesteld op  tenminste 15% van de verschuldigde hoofdsom met een minimum van € 100,-. Is de opdrachtgever 

een consument, dan worden de buitengerechtelijke incassokosten vastgesteld overeenkomstig de  Wet incassokosten.  

12.4. Door de opdrachtgever gedane betalingen strekken eerst ter voldoening van verschuldigde  rente en kosten en vervolgens van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al wijst de  opdrachtgever een andere volgorde van toerekening aan.  

12.5. De opdrachtgever is niet gerechtigd tot verrekening of tot opschorting van een betaling.  12.6. Support by Melanie kan de in het kader van de overeenkomst ontvangen of gegenereerde  zaken, producten, gegevens, documenten, databestanden onder zich houden, ondanks een  bestaande verplichting tot afgifte, totdat de opdrachtgever alle aan Support by Melanie verschuldigde bedragen betaald heeft.  

12.7. Rechten worden aan de opdrachtgever steeds verleend onder de voorwaarde dat de  opdrachtgever de daarvoor overeengekomen vergoedingen tijdig en volledig betaalt.  

Artikel 13. Intellectuele eigendomsrechten  

13.1. Het auteursrecht alsmede alle overige rechten van intellectuele eigendom ten aanzien van,  zowel voorlopige als definitieve, (ontwerpen van) tekst(en), concepten, digitale informatie,  programmatuur, logo’s, ontwerpen, e.d., hierna te noemen “werk”, die Support by Melanie in het  kader van de overeenkomst heeft vervaardigd, berusten bij Support by Melanie of bij haar  licentiegever(s).  

13.2. Support by Melanie verleent aan de opdrachtgever een beperkt, niet-exclusief, niet overdraagbaar recht tot gebruik van de intellectuele eigendomsrechten die berusten op het werk. De  licentie geldt slechts nadat de opdrachtgever aan zijn financiële verplichtingen jegens Support by  Melanie heeft voldaan.  

13.3. Door de oplevering van werk worden geen auteursrechten in de zin van de Auteurswet  overgedragen. Alle rechten van intellectuele eigendom op het werk berusten uitsluitend bij Support  by Melanie of bij haar licentiegever(s).  

13.4. Overdracht van de auteursrechten op het werk kunnen partijen middels een schriftelijke  overeenkomst overeenkomen.  

13.5. Indien de opdrachtgever in strijd handelt met de intellectuele eigendomsrechten van Support  by Melanie, dan heeft Support by Melanie het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang te  beëindigen, zonder dat de opdrachtgever recht heeft op enige vorm van compensatie, en dan wordt  alle schade die Support by Melanie daardoor heeft geleden aan de opdrachtgever in rekening  gebracht.  

13.6. Door het geven van een opdracht tot openbaarmaking of verveelvoudiging van door de  Auteurswet of enige andere wettelijke regeling op het gebied van de intellectuele eigendom  beschermde zaken, die door of namens de opdrachtgever zelf ter beschikking gesteld zijn, verklaart  de opdrachtgever dat geen inbreuk wordt gemaakt op wettelijke voorschriften en/of op beschermde  rechten van derden en vrijwaart hij Support by Melanie voor de aanspraken ter zake van derden c.q.  voor de directe en indirecte gevolgen, zowel financiële als andere, uit de openbaarmaking of  verveelvoudiging voortvloeiende.  

13.7. Support by Melanie is gerechtigd het in opdracht vervaardigde werk te gebruiken voor eigen  publiciteit of PR doeleinden. In dit kader heeft Support by Melanie het recht de naam en/of het logo  van de opdrachtgever en een link naar de website van de opdrachtgever op haar website te plaatsen. 

Artikel 14. Onderzoek naar het bestaan van rechten  

14.1. Tot de opdracht behoort niet het uitvoeren van onderzoek naar het bestaan van merkrechten,  auteursrechten, portretrechten, e.d. van derden. Ditzelfde geldt voor onderzoek naar de  mogelijkheid van dergelijke beschermingsvormen voor de opdrachtgever.  

14.2. De opdrachtgever dient zelf na te gaan of de materialen die hij voor de uitvoering van de  overeenkomst aan Support by Melanie ter beschikking stelt, geen inbreuk maken op de merkrechten,  auteursrechten, portretrechten, e.d. van derden.  

Artikel 15. Klachten 

15.1. Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door de opdrachtgever zo spoedig mogelijk  na de oplevering aan Support by Melanie kenbaar te worden gemaakt, doch uiterlijk binnen 14 dagen  na de oplevering. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de  tekortkoming te bevatten, zodat Support by Melanie in staat is adequaat te reageren.  15.2. Indien een klacht gegrond is, dan zal Support by Melanie de werkzaamheden alsnog verrichten  zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de opdrachtgever aantoonbaar zinloos is geworden.  Dit laatste dient door de opdrachtgever schriftelijk kenbaar te worden gemaakt.  15.3. Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen werkzaamheden niet meer mogelijk of  zinvol is, dan zal Support by Melanie slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 17.  15.4. Klachten over de uitgevoerde werkzaamheden schorten de betalingsverplichting van de  opdrachtgever niet op.  

15.5. Voor vragen en/of klachten kan de opdrachtgever op de volgende wijzen contact opnemen met  Support by Melanie:  

a. via het e-mailadres: info@supportbymelanie.nl;  

b. via het telefoonnummer: 06-46123422. 

Artikel 16. Opschorting en ontbinding  

16.1. Support by Melanie is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de  overeenkomst middels een schriftelijke of elektronische verklaring te ontbinden, indien:  a. de opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt;  b. na het sluiten van de overeenkomst Support by Melanie ter kennis gekomen  omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de opdrachtgever de verplichtingen niet  zal nakomen; 

c. aan de opdrachtgever surseance van betaling is verleend;  

d. de opdrachtgever in staat van faillissement verkeert;  

e. ten aanzien van de opdrachtgever een wettelijke schuldsaneringsregeling van toepassing  wordt verklaard; 

f. de onderneming van de opdrachtgever wordt geliquideerd of beëindigd anders dan ten  behoeve van een overname of samenvoegen van ondernemingen. 

16.2. Voorts is Support by Melanie bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden indien zich  omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk  is of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien  zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding  van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.  

16.3. Indien de overeenkomst wordt ontbonden, dan zijn de vorderingen van Support by Melanie op  de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien Support by Melanie de nakoming van de 

verplichtingen opschort, behoudt zij haar aanspraken uit de wet en overeenkomst.  16.4. Support by Melanie behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen.  

Artikel 17. Aansprakelijkheid en verjaring 

17.1. Support by Melanie kan niet gehouden worden tot het vergoeden van enige schade, die een  direct of indirect gevolg is van:  

a. een gebeurtenis, die in feite buiten haar macht ligt en aldus niet aan haar doen en/of laten  kan worden toegeschreven, zoals o.a. omschreven in artikel 18.1 van deze algemene  voorwaarden; 

b. enige daad of nalatigheid van de opdrachtgever, diens ondergeschikten, dan wel andere  personen, die door of vanwege de opdrachtgever te werk zijn gesteld. 

17.2. De opdrachtgever is onder alle omstandigheden verantwoordelijk voor de juistheid en  volledigheid van de door hem aangeleverde gegevens en stukken. Support by Melanie is nimmer  aansprakelijk voor eventuele schade die (mede) is veroorzaakt doordat de door de opdrachtgever  aangeleverde gegevens en stukken onjuist en/of niet volledig zijn of door het opvolgen van de door  de opdrachtgever gegeven instructies. De opdrachtgever vrijwaart Support by Melanie tegen alle  aanspraken ter zake.  

17.3. De opdrachtgever dient zorg te dragen voor afdoende beveiliging van zijn data, onder meer  door middel van het maken van afdoende back-ups. Support by Melanie is op geen enkele wijze  aansprakelijk voor dataverlies.  

17.4. De opdrachtgever is gehouden, indien redelijkerwijs mogelijk, kopieën van door hem verstrekte  materialen en gegevens onder zich te houden tot de opdracht is vervuld. Indien de opdrachtgever dit  nalaat, kan Support by Melanie niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die bij het bestaan van  deze kopieën niet was opgetreden.  

17.5. Support by Melanie is niet aansprakelijk voor schade van welke aard of uit welken hoofde ook,  veroorzaakt door (online) diensten of software van derde partijen.  

17.6. Support by Melanie is nimmer aansprakelijk voor enige schade van welke aard dan ook geleden  door de opdrachtgever verband houdende met het (niet) functioneren van apparatuur,  programmatuur of (internet)verbindingen van de opdrachtgever.  

17.7. De opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor de beslissingen die hij, al dan niet naar  aanleiding van een advies van Support by Melanie, maakt.  

17.8. Support by Melanie kan door de opdrachtgever niet aansprakelijk worden gesteld indien het  resultaat voortvloeiende uit de werkzaamheden niet voldoet aan de verwachtingen van de  opdrachtgever.  

17.9. Support by Melanie is niet aansprakelijk voor verminking of verlies van gegevens als gevolg van  verzending van de gegevens met behulp van telecommunicatiefaciliteiten.  

17.10. Iedere aansprakelijkheid van Support by Melanie voor gevolgschade is uitgesloten. Onder  gevolgschade wordt in dit verband in ieder geval verstaan: winstderving, gemiste besparingen,  omzetverlies, kosten gemaakt ter voorkoming of vaststelling van gevolgschade, verlies of  beschadiging van data, vertragingsschade, reputatieschade en opgelegde boetes.  17.11. Indien Support by Melanie aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de  aansprakelijkheid van Support by Melanie beperkt tot het bedrag van de door de verzekeraar van  Support by Melanie gedane uitkering. Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat  of de schade niet door de verzekering wordt gedekt, dan is de aansprakelijkheid beperkt tot  maximaal het declaratiebedrag, althans tot dat gedeelte van de opdracht waarop de  aansprakelijkheid betrekking heeft.  

17.12. Vorderingsrechten en andere bevoegdheden van de opdrachtgever uit welken hoofde ook 

jegens Support by Melanie, vervallen in ieder geval na zes maanden na het moment waarop de  opdrachtgever bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met het bestaan van deze rechten en  bevoegdheden.  

Artikel 18. Overmacht 

18.1. Onder overmacht wordt, naast hetgeen daarover in de wet en jurisprudentie wordt begrepen,  in deze algemene voorwaarden in ieder geval, maar niet alleen, verstaan: epidemieën, pandemieën,  overheidsmaatregelen, stakingen, rellen, overstroming, (natuur)rampen, storm, onweer, stroom-,  elektriciteits- , internet-, computer- en telecomstoringen, computervirussen, manipulatie, hacking/  diefstal, brand, schade, verlies of diefstal van zaken waarmee wordt gewerkt, wanprestaties van  derden, het verloren gaan van materialen, vervoersproblemen, wegblokkades, ongeval,  arbeidsongeschiktheid, ernstige ziekte of overlijden van naasten.  

18.2. Onder overmacht wordt mede verstaan een niet-toerekenbare tekortkoming van leveranciers  van Support by Melanie ten gevolge waarvan Support by Melanie haar verplichtingen niet of niet  tijdig of niet volledig kan nakomen.  

18.3. Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de  overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan 2 maanden, is ieder der partijen  gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de  andere partij.  

18.4. Voor zover Support by Melanie ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk  haar verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het  nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Support by  Melanie gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te  declareren. De opdrachtgever is gehouden deze declaratie te voldoen als ware het een afzonderlijke  overeenkomst.  

Artikel 19. Geheimhouding  

19.1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het  kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als  vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de  informatie.  

19.2. Indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, Support by Melanie gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden  mede te verstrekken, en Support by Melanie zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan  wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is Support by  Melanie niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de opdrachtgever niet  gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op grond van enige schade, hierdoor ontstaan.  

Artikel 20. Toepasselijk recht en bevoegde rechter  

20.1. Op de rechtsverhouding tussen partijen is Nederlands recht van toepassing.  20.2. Alle geschillen ter zake van overeenkomsten tussen de opdrachtgever en Support by Melanie worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waar Support by Melanie gevestigd is. De opdrachtgever zijnde een consument heeft 1 maand de tijd nadat Support by  Melanie zich schriftelijk jegens de opdrachtgever op dit beding heeft beroepen, om voor beslechting  van het geschil voor de volgens de wet bevoegde rechter te kiezen.

×